slide

Uw adres voor uw voeders en strooisels

Privacyverklaring

Privacyverklaring Veevoederhandel Van der Weijden

Download versie

Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle door Veevoederhandel Van der Weijden geleverde producten en diensten.

Veevoederhandel Van der Weijden , gevestigd te Christiaan Huygensstraat 8a 2665 KX Bleiswijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Veevoederhandel Van der Weijden verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze producten en/of diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Veevoederhandel Van der Weijden van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Veevoederhandel Van der Weijden in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

Voorletters en achternaam Bedrijfsnaam

Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode) Telefoonnummer (mobiel of vast)

E-mailadres

Verwerkt Veevoederhandel Van der Weijden ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Veevoederhandel Van der Weijden verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van Veevoederhandel Van der Weijden, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
  • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Veevoederhandel Van der Weijden gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Veevoederhandel Van der Weijden zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

Veevoederhandel Van der Weijden zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Veevoederhandel Van der Weijden verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Veevoederhandel Van der Weijden gebruikt geen technische en functionele cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@veevoederhandel.nl.

Beveiliging

Veevoederhandel Van der Weijden hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Veevoederhandel Van der Weijden]heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Veevoederhandel Van der Weijden toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Veevoederhandel Van der Weijden gebruik maakt van de diensten van derden, zal Veevoederhandel Van der Weijden in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Veevoederhandel Van der Weijden u hierover informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@veevoederhandel.nl

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via info@veevoederhandel.nl.

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 16-05-2018

 Van der Weijden Veevoederhandel logo
Van der Weijden Veevoederhandel
Titel kenmerken
 Van der Weijden Veevoederhandel logo
Van der Weijden Veevoederhandel
gmp securefeed